กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอิสทนนท์ อีแต

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนราทัศน์ รุ่งศรีทอง

นายอามาน ยูโซ๊ะ

นางสาวฟาอีซา มามะ

นายฮิลมี ยูโซ๊ะ

นายอับดุลรอมัน อาแว