คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

นายนฤดม พึ่งวิรวัฒน์
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุไหงโก-ลก

นายสนิท กำธรสวัสดิ์

นายพิชัย ทองชมพูนุช

นางอรพินท์ พึ่งคำ

นายเลิศ จันทร์ศิริ

นายพีรพงศ์ บุญชูช่วย

นายนิเมธ พรหมพยัต

นายอุทัย บุญอนันต์

นายสมโภช เจนพาณิชพงศ์

นายอภิศักดิ์ เบญจลิขิต

นายพชรพงศ์ อภิบาลธนกิจ

นายชัยณรงค์ เลิศวชิรกุล

นายอดิศักดิ์ แวเต๊ะ

นายธรรมศักดิ์ สุขประเสริฐ

นายวิชิต กิตติสุนทรากุล

นางแปะอะ มะ

นางสาวกุศลิน สุวรรโณ

นางสุชาดา พันธ์นรา

นายยา ปิยนรา

นายกิตติ หวังธรรมมั่ง

นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช

นางสาวมาลัย พงศ์ธเนศ

นางบุษกร นามดี

นางวัลลภา ลิ่วลักษณ์

นายรุสลี มะนอ

นายเจริญ จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา