กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิมพิไล หนูอินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพลเดช แซ่อ่อง

นายจิรวัฒน์ วังสุภา

นายรุสลี มะนอ

นางญามินทร์ แลหะ

นางสาวเนตรนภา สังข์สุวรรณ

นายฮาเซ็ม อาดำ

นางณฐพร ศิลากุล

นางสาวนวลมณี ชัยกิจวัฒนะ

นางสาวอัสลีนา มุสตาปา

นางสาวนูรฮูดา รอเซ๊ะ

นางสาวสุวิมล นวลทะวัน

นางสาวเบญญาภา อินสัน